Tag Archives: ที่พักลำพูน

Stone Inscription no. 1 Memory of the world

ศิลาจารึก Stone Inscription
ศิลาจารึก
Stone Inscription 

***ขอบคุณภาพจาก Google****

สืบเนื่องจากวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

ขอนำเสนอข้อมูล เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลความภาคภูมิใจของภาษาไทย

ศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ( Memory of the world )

ได้รับการขึ้นทะเบียนโดย UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2546

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้
1. ความเป็นของแท้ ( Authenticity )
2. มีความโดดเด่นและไม่อาจทดแทนได้ ( Unique and Irriplaceable )
3. มีความสำคัญในระดับโลกเรื่อง เวลาและอายุ ( Time ) สถานที่ ( Place ) บุคคล ( People ) เนื้อหาสาระแนวคิด ( Subject and Theme ) และรูปแบบวิธีเขียน ( Form and Style )
4. อื่นๆได้แก่ ความหายาก ( Rarity ) ความบริบูรณ์ ( Integrity) ความเสี่ยง ( Threat ) และโครงการบริหารการจัดการ ( Management plan )
ศิลาจารึกของไทยเราน่าจะเข้าในหลายๆหลักเกณฑ์ จึงถูกคัดเลือกขึ้นทะเบียน น่าภูมิใจแท้…

พระธาตุอินทร์แขวน จ. ลำพูน Prathat In Lamphun

 

2. Prathat        1. Prathat

พระธาตุอินทร์แขวน  จ. ลำพูน

สถานที่สำคัญทางศาสนาของจังหวัดลำพูน ที่เพิ่งค้นพบใหม่เมื่อต้นปี 2557

ในอนาคตอันใก้ล สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่พุทธบูชาอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา และกำลังรอแรงศรัทธาจากศาสนิกชน
ช่วยกันทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Admin. Paan Yong Villa